Cymorth.com Llinellau Ffôn Cymraeg
Help / Cymorth

Clwb Gwawr Esquel

Mae'n bleser gen i gyhoeddi bod Clwb Gwawr newydd wedi dechrau yn Esquel. Gan fod gymaint o wragedd ifanc sy'n siarad Cymraeg yma, fe fydd yn ffordd hwyliog o gymdeithasu a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Y syniad yw ein bod yn cyfarfod ar ddiwedd bob mis ac fe gawsom ein cyfarfod cyntaf nos Wener ym mwyty Fitzroya, Esquel. Rydym eisoes wedi creu rhaglen ar gyfer y flwyddyn gydag aelodau gwahanol yn gyfrifol am weithgareddau bob mis. Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithgareddau megis sesiwn Adweitheg (reflexology), crefftau a ffair fwyd - rhywbeth at ddant pawb.

Cadwch lygad ar wefan 'Clybiau Gwawr' www.clybiaugwawr.com, a'r dudalen Facebook: 'Clybiau Gwawr: Y Clwb i Ferched Cymru', cylchgrawn 'Y Wawr' ayyb. yn ystod y misoedd nesaf - dw i'n siwr y cewch ddarllen gair neu ddau am ein clwb newydd a gweld ambell lun hefyd!

Cofion cynnes,
Eluned
11/04/2014

Gwyl

Roedd yn wych gweld Cymraeg yn yr encuentro gydag ysgolion Trevelin ac Esquel a Chymdeithas Esquel yn cael eu cynrychioli. Roedd paned a theisen fach i'r rhai alwodd yn y babell i weld y gymdeithas tra oedd Fflic a Fflac yn barod i groesawu'r plant gyda digon o liwio, llyfrau a gemau i'w diddanu. Roedd y gwersi blasu dan arweiniad Clare yn llwyddiant gydag ugain o bobl yn dysgu sut i gyfarch yn Gymraeg! Ymunodd criw dawnsio Trevelin dan arweiniad Jessica gyda chriw Gwanwyn i greu dawnsfeydd lliwgar.
Llongyfarchiadau i bawb fu'n llafurio yn y gwres llethol ar lan yr Afon Fawr i sicrhau bod y Gymraeg yn weladwy a diolch i chi fu'n helpu.
02/03/2014

Noson Siôn a Siân Esquel

Cafwyd noson llawn sbort a sbri nos Sadwrn diwethaf wrth i ni ddarganfod faint mae cyplau Esquel yn ei wybod am ei gilydd. Diolch i Luis a Soraya a Marcelo a Glenda am fod mor barod i gymryd rhan ac ymuno’n yr hwyl. Marcelo a Glenda gafodd y nifer fwyaf o atebion a oedd yn cyfateb ac felly nhw wnaeth ennill y siocled blasus o Dulzuras de Esquel!!! Noson Siôn a Siân Trevelin fydd nesaf!
11/06/2013

Cylch Ti a Fi

Hyfryd yw gweld cynifer o blant bach yn dod gyda’u rhieni i’r Cylch Ti a Fi yn Esquel. Mae’n cynnig cyfle i rieni/gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda'r plant a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig ac mae’n rhoi cyfle i’r plant fwynhau chwarae gyda phob math o deganau, canu a gwrando ar storiau, coginio, peintio a gwneud ffrindiau bach newydd! Mae croeso i unrhywun ymuno â’n criw bach hapus ni!
11/06/2013

 

Fideos ar Youtube

Dw i wedi creu cyfri YouTube er mwyn uwchlwytho lluniau a fideos o holl weithgareddau'r Andes fel bod pawb yn gallu eu gweld a'u mwynhau ble bynnag y maen nhw. Mae tri yno'n barod (gan gynnwys yr un isod o weithgareddau Gŵyl Ddewi Esquel a Threvelin - lle y gwelwch drigolion Trevelin ac Esquel ac ambell un arall yn dymuno Gŵyl Ddewi Hapus i chi), a bydda i'n uwchlwytho nifer yn ystod y flwyddyn. Ewch i 'Menter Patagonia Yr Andes' ar YouTube!

Cliciwch yma >> Youtube
25/03/2014

Pen-blwydd Hapus Esquel.

Ysgol Gymraeg Esquel yn gorymdeithio drwy'r dre i ddathlu pen-blwydd Esquel!
26/02/2014

Skype

Cafodd Imanol a Jere o ddosbarth Wlpan 1 Esquel gyfle i sgwrsio â chriw o fechgyn Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli ar Skype yn ddiweddar. Roeddwn i’n athrawes Ffrangeg a Sbaeneg i Jacob Morris, Luke Thomas a Cory Owens yn y Strade y llynedd, ac felly roedd hwn yn gyfle gwych i fechgyn Esquel ymarfer eu Cymraeg ac i fois Llanelli ymarfer eu Sbaeneg! Maen nhw’n edrych mlaen i sgwrsio gyda’i gilydd eto cyn bo hir!
11/06/2013

Noson Lawen

Cafwyd Noson Lawen yn Neuadd y dre yn Nhrevelin ddechrau mis Mai, gydag Isaías ac Eluned yn ei harwain. Yr oedd y neuadd dan ei sang a gwnaeth bawb fwynhau'r arlwy a oedd wedi'i baratoi ar eu cyfer. Aethpwyd ar daith gerddorol a theatrig o Gymru i'r Ariannin ac agorwyd y noson gyda Chôr Trevelin a wnaeth ein diddanu gyda 'repetoire' o gerddoriaeth De Americanaidd ac Ewropeaidd ymysg pethau eraill. Cafwyd eitem gerddorol arbennig gan artist lleol - Miguel Trafipan, gitarydd sydd hefyd yn athro offerynnau llinynnol. Yn perfformio gydag ef oedd Alberto neu Toti Mansilla, sydd wedi teithio'r byd (o Fecsico i Frasil i Baris) yn chwarae'r bandoneón. Y mae'n dad i Ivana, un o'n myfyrwyr ni yn Ysgol Gymraeg Trevelin sydd wedi'i dewis yn un o dair o Drevelin i deithio i Gymru i astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd fis nesaf. Pleser oedd croesawu'r 'Lighthouse Theatre' o’r Mwmbwls yn ôl i'n plith ar ôl eu hymweliad diwethaf yma yn 2011. Diolch yn fawr i Llinos Daniel, Adrian Metcalfe a Sonia Beck am ddangos eu doniau theatrig a cherddorol i ni a hynny'n deirieithog. Cafwyd perfformiadau cofiadwy iawn gan 'Gotango' hefyd - grŵp a sefydlwyd yn gymharol ddiweddar. Criw o athrawon ydyn nhw sy'n arbenigo yn y ddawns Archentaidd hon. Wrth i'r noson ddod i ben, perfformiodd 'Surco Dúo' gan ganu'n y Gymraeg ac yn Sbaeneg. Mae Alejandro a Leonardo Jones yn wynebau cyfarwydd yn Neuadd tref Trevelin a braf oedd clywed iddyn nhw gael llwyddiant yn ddiweddar mewn cystadleuaeth daleithiol. Perfformiodd Amy Dolben i gloi'r noson. Canodd gân ar y trwmped a oedd yn adnabyddus i bawb - 'Calon Lân'.
Diolch i bawb a wnaeth ein cynorthwyo i sicrhau bod y noson yn un llwyddiannus dros ben.
22/05/2013

 

27 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 33431

YouTube


Weplyfr

 1 Sep 2014, 5:07 pm


Dw i'n hoffi byw yn Esquel........... http://youtu... 31 Aug 2014, 12:17 am

Eluned Evans Grandis 10:17pm Aug 30
Dw i'n hoffi byw yn Esquel...........
http://youtu.be/QNglUUmgwVk

Esther Valmai Evans Hughes 11:21pm Aug 30
Wow Eluned !!!

Joyce Powell 1:02am Aug 31
Diddorol iawn, Eluned!!

Glenda Powell 1:57am Aug 31
Hyfryd!

Margarita Green 4:21am Aug 31
Da iawn ffrindiau Esquel, gwych!!!

Kim Neal 8:58am Aug 31
Sut wrth ein bodd yn gweld bywyd yn Esquel. Gan eich ffrindiau ym Mhowys yn yr hen wlad.

Cómo nos gusta ver la vida en Esquel. De tus amigos en Powys en el viejo país

Ann Eleri Nilsen 10:45pm Aug 31
Dwy'n caru Cwm hyfryd hefyd. Cysan i Rinni, Elda a Lewis a Phawb yno a barre!


Darllenwch Llais yr Andes

Cliciwch yma >> Llais

Llais yr Andes

 Darllenwch Clecs Camwy

Cliciwch yma >> Clecs

Clecs Camwy

 


 

Os oes unrhyw un yn ymweld a'r Wladfa
neu'n dymuno rhagor o wybodaeth,
pediwich oedi rhag cysylltu gyda Lois a Hywel

Tafle Wybodaeth
Cliciwch i ddarllen y daflen wybodaeth

Menter Iaith Patagonia

Trevelin Esquel

Gaiman TrelewMenter Patagonia
-