Cymorth.com Llinellau Ffôn Cymraeg

Ffair Amaethyddol y Gaiman

Menter Patagonia, Dyffryn Camwy wedi cael diwrnod llawn iawn heddiw yn y ffair amaethyddol yn y Gaiman. Diolch enfawr i Sioned Wyn Jones am baentio Mr Urdd ar wynebau y plantos! Diolch i San David Trelew am y nwyddau 150 i werthu, ac i rieni Ysgol Yr Hendre Escuela am y bwyd.
13/04/2015

Fideos ar Youtube

Dw i wedi creu cyfri YouTube er mwyn uwchlwytho lluniau a fideos o holl weithgareddau'r Andes fel bod pawb yn gallu eu gweld a'u mwynhau ble bynnag y maen nhw. Mae tri yno'n barod (gan gynnwys yr un isod o weithgareddau Gŵyl Ddewi Esquel a Threvelin - lle y gwelwch drigolion Trevelin ac Esquel ac ambell un arall yn dymuno Gŵyl Ddewi Hapus i chi), a bydda i'n uwchlwytho nifer yn ystod y flwyddyn. Ewch i 'Menter Patagonia Yr Andes' ar YouTube!

Cliciwch yma >> Youtube
25/03/2014

Pen-blwydd Hapus Esquel.

Ysgol Gymraeg Esquel yn gorymdeithio drwy'r dre i ddathlu pen-blwydd Esquel!
26/02/2014

Skype

Cafodd Imanol a Jere o ddosbarth Wlpan 1 Esquel gyfle i sgwrsio â chriw o fechgyn Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli ar Skype yn ddiweddar. Roeddwn i’n athrawes Ffrangeg a Sbaeneg i Jacob Morris, Luke Thomas a Cory Owens yn y Strade y llynedd, ac felly roedd hwn yn gyfle gwych i fechgyn Esquel ymarfer eu Cymraeg ac i fois Llanelli ymarfer eu Sbaeneg! Maen nhw’n edrych mlaen i sgwrsio gyda’i gilydd eto cyn bo hir!
11/06/2013

 

Clwb Gwawr Esquel

Mae'n bleser gen i gyhoeddi bod Clwb Gwawr newydd wedi dechrau yn Esquel. Gan fod gymaint o wragedd ifanc sy'n siarad Cymraeg yma, fe fydd yn ffordd hwyliog o gymdeithasu a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Y syniad yw ein bod yn cyfarfod ar ddiwedd bob mis ac fe gawsom ein cyfarfod cyntaf nos Wener ym mwyty Fitzroya, Esquel. Rydym eisoes wedi creu rhaglen ar gyfer y flwyddyn gydag aelodau gwahanol yn gyfrifol am weithgareddau bob mis. Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithgareddau megis sesiwn Adweitheg (reflexology), crefftau a ffair fwyd - rhywbeth at ddant pawb.

Cadwch lygad ar wefan 'Clybiau Gwawr' www.clybiaugwawr.com, a'r dudalen Facebook: 'Clybiau Gwawr: Y Clwb i Ferched Cymru', cylchgrawn 'Y Wawr' ayyb. yn ystod y misoedd nesaf - dw i'n siwr y cewch ddarllen gair neu ddau am ein clwb newydd a gweld ambell lun hefyd!

Cofion cynnes,
Eluned
11/04/2014

Gwyl

Roedd yn wych gweld Cymraeg yn yr encuentro gydag ysgolion Trevelin ac Esquel a Chymdeithas Esquel yn cael eu cynrychioli. Roedd paned a theisen fach i'r rhai alwodd yn y babell i weld y gymdeithas tra oedd Fflic a Fflac yn barod i groesawu'r plant gyda digon o liwio, llyfrau a gemau i'w diddanu. Roedd y gwersi blasu dan arweiniad Clare yn llwyddiant gydag ugain o bobl yn dysgu sut i gyfarch yn Gymraeg! Ymunodd criw dawnsio Trevelin dan arweiniad Jessica gyda chriw Gwanwyn i greu dawnsfeydd lliwgar.
Llongyfarchiadau i bawb fu'n llafurio yn y gwres llethol ar lan yr Afon Fawr i sicrhau bod y Gymraeg yn weladwy a diolch i chi fu'n helpu.
02/03/2014

Noson Siôn a Siân Esquel

Cafwyd noson llawn sbort a sbri nos Sadwrn diwethaf wrth i ni ddarganfod faint mae cyplau Esquel yn ei wybod am ei gilydd. Diolch i Luis a Soraya a Marcelo a Glenda am fod mor barod i gymryd rhan ac ymuno’n yr hwyl. Marcelo a Glenda gafodd y nifer fwyaf o atebion a oedd yn cyfateb ac felly nhw wnaeth ennill y siocled blasus o Dulzuras de Esquel!!! Noson Siôn a Siân Trevelin fydd nesaf!
11/06/2013

Cylch Ti a Fi

Hyfryd yw gweld cynifer o blant bach yn dod gyda’u rhieni i’r Cylch Ti a Fi yn Esquel. Mae’n cynnig cyfle i rieni/gwarchodwyr fwynhau chwarae gyda'r plant a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig ac mae’n rhoi cyfle i’r plant fwynhau chwarae gyda phob math o deganau, canu a gwrando ar storiau, coginio, peintio a gwneud ffrindiau bach newydd! Mae croeso i unrhywun ymuno â’n criw bach hapus ni!
11/06/2013

 

YouTube


WeplyfrDarllenwch Llais yr Andes

Cliciwch yma >> Llais

Llais yr Andes

 Darllenwch Clecs Camwy

Cliciwch yma >> Clecs

Clecs Camwy

 


 

Os oes unrhyw un yn ymweld a'r Wladfa
neu'n dymuno rhagor o wybodaeth,
pediwich oedi rhag cysylltu gyda Lois a Hywel

Tafle Wybodaeth
Cliciwch i ddarllen y daflen wybodaeth

Menter Iaith Patagonia

Trevelin Esquel

Gaiman TrelewMenter Patagonia
-